רכאז"- למחקר חברתי יישומי

"רכאז" למחקר חברתי יישומי מהווה חלק ממחקר ופיתוח (מו"פ) באגודת הגליל. ייחודו של רכאז בהיותו  מחקר הפועל מתוך החברה הפלסטינית בישראל ועבורה. ייחוד זה מאפשר זיהוי סוגיות הדורשות מחקר ייעודי לצד איסוף, ניתוח ועיבוד מידע חברתי-כלכלי באופן תקופתי. בנוסף רוב המחקר המבוצע במרכז מבוסס על איסוף מידע מהאוכלוסייה בסביבתה הטבעית דרך ראיונות פנים אל פנים. כמו כן הוא מבוסס על מדגמים רחבים ומייצגים של האוכלוסייה הפלסטינית בישראל מהגליל ועד הנגב תוך מתן ביטוי וייצוג להטרוגניות הקיימת בחברה זו כמו אזורי מגורים, סוג הישוב (מוכר/לא מוכר), הרכב וגודל הישוב  (מעורב/לא מעורב, קטן/בינוני/גדול).

רכאז מהווה מקור מידע מבוסס ועדכני, המשמש כבסיס לתכנון אסטרטגי וחברתי עבור החברה הפלסטינית בישראל בתחומי החיים השונים; חינוך, בריאות, כלכלה, תכנון עירוני, סביבה, תעסוקה ועוד.

מטרות רכאז:

  1. יצירת מאגר נתונים עדכני השוואתי, תקף ומהימן אודות החברה הפלסטינית בישראל במגוון רחב של תחומים חברתיים, כלכליים, בריאותיים וסביבתיים לצורך מחקר אקדמי ופיתוח מדיניות ע"י מקבלי ההחלטות ברמה הארצית והמקומית.
  2. פיתוח הידע המופק במסגרת הסקרים והמחקרים, והשלמתו על ידי מידע ממקורות נוספים (הלמ"ס, ביטוח לאומי ועוד) והנגשתו לכלל הציבור.
  3. פעילות מול מקבלי החלטות על בסיס הידע המופק ומעקב אחר הצרכים הייחודיים של האוכלוסייה הערבית, כמו גם שימוש בידע הקיים לקידום ושינוי מדיניות והקצאת משאבים ייעודיים בכדי לתת מענה לצרכים אלה.