פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים

פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים

פתח דבר

דוח ביקורת מיוחד זה בנושא פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים מונח על שולחן הכנסת ומובא לפני הציבור לקראת ועידת האקלים העולמית COP26, שעתידה להתכנס בתחילת נובמבר 2021, בעיצומה של תקופה שבה מתקבלות בעולם הכרעות מדיניות אשר ישפיעו על האופן שבו נתמודד עם משבר עולמי זה, שצפוי ללוות אותנו בעשורים הקרובים. 

ייחודו של דוח ביקורת זה טמון בכמה היבטים. האחד, ביקורת המדינה בחרה לעסוק בנושא אשר מצוי בהתהוות, מתוך תפיסה צופה פני עתיד ומתוך הרצון להניח בידי מקבלי ההחלטות מסמך מקיף שיסייע בידם להיערך לנושא רב-ממדי זה ולהתמודד עימו. השני, הדוח כולל ניתוח של מערך הסיכונים בתחומים שונים – לרבות סיכונים פיננסיים, סיכונים פיזיים וסיכונים גיאופוליטיים, ומצביע על הצורך להטמיע סיכונים אלו באיום הייחוס הלאומי ובטיפול במכלול הנושאים האסטרטגיים שלהם נדרשת הממשלה. השלישי, פרקי הדוח מתמודדים עם סוגיה זו בכמה מישורים: המישור הבין-משרדי, הכולל עשרות משרדי ממשלה וגופים ציבוריים; המישור המגזרי – הציבורי, הפרטי והאזרחי; המישור הסקטוריאלי הכולל סקטורים כלכליים כמו אנרגייה ותחבורה; והמישור הבין-לאומי. מישורים אלו כרוכים זה בזה ומשלימים בחינה היקפית של הנושא. הרביעי, מתוך התפיסה ולפיה ביקורת המדינה מתחקה אחר בעיות שורש, פרק הסיכום בדוח זה מכיל בין היתר ניתוח של הפערים הארגוניים והתפקודיים אשר ההתמודדות עימם יכולה לתרום לטיוב פעילות הממשלה בטיפולה בנושא האקלים. 

להמשך הקריאה:

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/855.aspx?

AspxAutoDetectCookieSupport=1