מדריך לתקציבים רגישי מגדר

מדריך לתקציבים רגישי מגדר

בעשורים האחרונים בלט תפקידו של התקציב בייצור פערים כלכליים ופוליטיים בין קבוצות שונות באוכלוסייה, בהתוויית הגבולות של הפעילות הכלכלית וביצירת הסטטוס של קבוצות האוכלוסייה השונות. עקב כך, ניתוח מדיניות התקציב והשלכותיה הכלכליות והחברתיות ובדיקה של מידת הצדק החלוקתי שמבטא התקציב הפכו לאחד האמצעים החשובים ביותר במאבק להשגת שוויון וצדק חברתי, כמו גם למען הגברת השתתפותן של נשים בספירה הציבורית ולקידום ההתפתחות של החברה בכללותה

על רקע זה התגבש הרעיון להקים את פרויקט "מרכוז אתניות ומגדר בתקציב המדינה", המבקש להעלות את המודעות לסוגיית התקציב, להגביר את השקיפות של הליך התקצוב ולהשיג מקסימום מעורבות ציבורית שוויונית בהליך זה. הפרויקט מתמקד בהבנת המערכת הפוליטית והכלכלית המשפיעה על רמת העוני בקרב נשים פלסטיניות בישראל, מתוך לימוד מעמיק של התקציב בשלושה משרדים עיקריים: משרד הבריאות, משרד התמ"ת ומשרד החינוך.

מדריך זה נועד לעודד קבוצות בלתי ממשלתיות לגלות מעורבות גדולה יותר בתהליך התקצוב הממשלתי ולדרוש להשפיע על תהליך איור התקציב וחלוקתו

לסקר לחצו כאן