פרויקט הוועדות הירוקות

פרויקט הוועדות הירוקות

בספטמבר 2014,  המועצה המקומית ביר אל-מכסור, בשותפות עם אגודת הגליל, קיבלה  מענק כספי מהאיחוד האירופי, במסגרת מכרז שהיה מיועד לרשויות המקומיות בישראל.

הפרויקט הזוכה, שהוגש על ידי שני הצדדים, מתמקד בהעצמת המועצה המקומית ביר אל-מכסור, בעזרת אגודת הגליל, לקידום נושאים סביבתיים ולהגברת שיתוף הציבור, על ידי הקמת ועדת איכות סביבה אפקטיבית במועצה המקומית. שני הגופים החליטו להרחיב את היקף ההשפעה על ידי צירוף מועצות מקומיות אחרות במעגל הפרויקט, כמוטבות ישירות מהפעילויות השונות שלו: המועצה המקומית בסמת טבעון; המועצה המקומית כעביה-טבאש-חג'אג'רה והמועצה המקומית בית זרזיר (שיזמו להצטרף במועד מאוחר יותר).

לאחר בדיקה יסודית, ולקיחת המשתנים השונים בחשבון, הפרויקט תוכנן במפורט על מנת לענות על צורך דחוף, לאור המצבים והתנאים הסביבתיים הירודים בעיירות אלה, והיעדר גופים מקצועיים  ייצוגיים המבצעים תכנון סביבתי.

ראוי לציין כי, על פי תיקון חוק העיריות משנת 2005, מינוי ועדות סביבה ברשויות המקומיות הפך לחוק חובה. הסעיף המתוקן קובע כי הרכב ועדות אלו יכלול ארבעה חברי רשות מקומית, שני נציגי ציבור, והפקיד האחראי על נושא התברואה והסביבה ברשות המקומית. החוק מבטיח לועדות אלו סמכויות רחבות בתחום תכנון הסביבה.

לאור ההרכב המקצועי הייצוגי של ועדות אלו וסמכויותיהן הרחבות, נראה כי מנגנון זה מבטיח קידום עתידי לנושאים הסביבתיים. כך התברר לאור הניסיון המעשי, כאשר הרשויות המקומיות, שמינו ועדות סביבתיות פעילות, עברו דרך ארוכה בקידום הנושאים הסביבתיים ברשויותיהן.

בנוסף לכך, לועדות, בכלל, חשיבות מיוחדת בתהליך השלטון המקומי, מכיוון שהן מהוות מרחב מקצועי ציבורי, שניתן להשפיע דרכו רבות על החיים הכללים. זהו הערך המוסף של הפרויקט, מכיוון שהוא יכול לתרום בקידום תהליך הדמוקרטיה ברמת השלטון המקומי.

הפרויקט כולל פעילויות רבות המשתרעות על פני תקופה של שנתיים, החל מראשית 2014 ועד סוף 2015; מבין הפעילויות ימי עיון, השתלמויות וימים של פעילות פתוחה עם הציבור. שתי חוברות "מדריך הוראות לחברים חדשים בועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות" ו"השיטות היעילות להקמת ועדת איכות הסביבה ברשות המקומית והעצמתה" יפורסמו גם כן. הפרויקט יוכתר בטקס סיום, בו יוצג סיכום הניסיון,  בתקווה שהוא יהווה מודל לחיקוי ברשויות המקומיות האחרות.

במימון האיחוד האירופי