מדריך להכנת תוכנית פעולה מקומית להיערכות לשינוי אקלים ואנרגייה מקיימת